Integritetspolicy

Vår behandling av dina personuppgifter

Royal Publishing Group samlar in och använder uppgifter som kan kopplas till våra användare, så kallade personuppgifter. Det är vårt yttersta ansvar att behandla uppgifterna på ett säkert och användarvänligt sätt i enlighet med både rättsliga krav och de förväntningar våra användare har. Här finns information om Royal Publishing Groups behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband med detta samt hur du kontaktar oss.

Royal Publishing Group är det företag som är så kallad ”personuppgiftsansvarig” för den behandling av personuppgifter som beskrivs här.

Om du har tecknat en prenumeration till nyhetsbrev direkt hos ett av våra mediehus (t ex Älskade Östermalm, Underbara Kungsholmen, Sagolika Vasastan och Sköna Söder) är dessa respektive företag personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med leverans och administration av din prenumeration. Informationen du finner här avser hur vi på Royal Publishing Group hanterar personuppgifter och dina rättigheter och gäller för alla bolag inom Royal Publishing Group. Du kan därför kontakta oss på samma sätt oavsett vilket av företagen din förfrågan gäller.

Vad använder Royal Publishing Group dina uppgifter till?
På Royal Publishing Group samlar vi in och använder uppgifter för att alltid kunna erbjuda våra användare de bästa digitala tjänsterna. I allmänhet använder vi uppgifter för att:

 • Anpassa innehåll, till exempel genom att föreslå artiklar baserat på tidigare läshistorik och för att visa relevanta lokala nyheter för våra användare.
 • Leverera och mäta annonser. Data används också för att minska mängden irrelevanta annonser som användaren ser genom att prioritera annonser med högre sannolik relevans, och därigenom även se till att annonsörerna kan exponera sitt meddelande till målgrupper
  som kan vara intresserade av detta.
 • Ständigt förbättra våra produkter. Vi analyserar beteenden hos grupper av användare, till exempel vilket slags innehåll som läses mest eller vilka funktioner användarna aktivt använder (i t.ex. nyhetsbrev och våra events). Vi gör detta för att rikta fokus och insatser på de områden som är viktigast för våra användare, och leverera och administrera prenumerationer och andra tjänster som användarna beställer.
 • Vi jobbar hårt för att göra det enkelt att förstå hur och varför vi behandlar dina uppgifter. De syften som vi beskriver här ovan är bara en översikt och du hittar mer information nedan. När vi behandlar personuppgifter är det vår främsta uppgift att göra det på ett säkert och tillbörligt sätt i enlighet med de förväntningar våra användare har. Vi måste även uppfylla ett antal krav som
  uppställs i svensk och europeisk lagstiftning. Bland annat måste all behandling av personuppgifter ha något som kallas ”laglig grund” för behandling och syfte. Detta beror på att det är du som äger dina personuppgifter. Innan vi kan samla in och behandla uppgifter om dig måste vi försäkra oss om att behandlingen har en laglig grund. Vidare måste vi se till att uppgifterna raderas när syftet med behandlingen är uppnådd.

  Vilken information som vi kan inhämta och behandla:
 • Webbläsare och dess inställningar när du besöker vår hemsida
 •  Besökarens operativsystem när du besöker vår hemsida
 •  Cookie-information när du besöker vår hemsida
 •  Information om enhetens andra identifierare när du besöker vår hemsida
 •  Besökarens IP-adress när du besöker vår hemsida
 •  Information om besökarens aktivitet på besökta webbsidor
 •  Information om besökarens geografiska plats när den besökte webbsidorna
 •  Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev lagrar vi och använder utöver ovan även den information du själv lämnar till oss såsom; e-postadress, förnamn, efternamn, ev bostadsadress, ev ålder och ev kön samt ev intressen som du angivit.Syftet med behandling av ovanstående information är för att erbjuda våra användare de bästa digitala tjänsterna och förbättra dessa utifrån prestanda, säkerhet och integritet för dig som användare i form av t ex:
 • Säker lagring och tillgång till information
 • Optimerat annonsval och leverans
 • Förbättrat innehållsval och leverans
 • Utökad personalisering
 • Kvalitetssäker mätning och analys

Särskilt om vår användning av personuppgifter för journalistiska ändamål

Royal Publishing Group behandlar även personuppgifter för journalistiska ändamål. Mot bakgrund av yttrandefriheten och informationsfriheten gäller inte stora delar av personuppgiftslagstiftningen för behandling av personuppgifter för journalistiska ändamål. Royal Publishing Group har däremot tydligt fokus på informationssäkerhet och uppfyllande av de krav som gäller för vår verksamhet och uppfyller de krav som gäller för vår journalistiska verksamhet.

Hur längre lagrar Royal Publishing Group mina personuppgifter?

Vi ska radera personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att behandla dem. Hur länge vi har rätt att behandla uppgifterna varierar beroende på vårt syfte med behandlingen. På Royal Publishing Group har vi tydliga regler och rutiner för radering av personuppgifter. Vissa uppgifter raderas inom kort tid och andra uppgifter lagras under längre perioder. Du som registrerad kan vända dig till oss för att få utdrag över den information om dig som vi har lagrad samt begära att få den raderad. Mer om dina rättigheter kan du läsa om längre ned.

Användning av personuppgiftsbiträden

Vi använder tjänsteleverantörer som utför vissa uppgifter åt oss. Några av dessa tjänsteleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter. Ett exempel på en tjänst som vi erhåller är kapacitet för lagring av data. Tjänsteleverantörerna är våra så kallade ”personuppgiftsbiträden”. Det betyder dock att vi fortfarande har ansvaret för personuppgiftsbehandlingen. Företaget som är personuppgiftsbiträde får bara behandla personuppgifter för att leverera den aktuella tjänsten till oss. De får inte behandla uppgifterna på något annat sätt än vad vi bestämmer. Detta betyder att de inte heller får använda uppgifterna för egna syften. Vår användning av personuppgiftsbiträden utvärderas noga, bland annat avseende informationssäkerhet för att säkerställa att uppgifterna
behandlas korrekt. Vi ingår skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Vilka rättigheter har du – och hur nyttjar du dina rättigheter?

Du har starka rättigheter till dina uppgifter; du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse eller i enlighet med lagen kräva radering av uppgifterna vi har om dig. Du kan även begära att behandlingen begränsas om du till exempel anser att behandlingen är olaglig. Du har även rätt att erhålla vissa uppgifter i ett digitalt format eller få uppgifterna överförda till ett annat företag om du önskar det, så kallad rätt till dataportabilitet. Dessa rättigheter kommer att förklaras mer detaljerat nedan, och vi kommer även att beskriva hur du ska gå tillväga för att nyttja någon av dina rättigheter. Om du inte vet om Royal Publishing Group behandlar dina personuppgifter kan du be om svar på detta genom att kontakta oss.

Nedan finner du information om hur du kan nyttja dina rättigheter.

 1. Din rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig (rätt till insyn). Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. För att få tillgång till dessa mejlar du oss enligt kontaktuppgift nedan.
 2. Din rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. För att få ev felaktiga uppgifter rättade mejlar du oss enligt kontaktuppgift nedan.
 3. Din rätt att få uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Du har som huvudregel rätt att få dina personuppgifter raderade. För att be om radering mejlar du oss enligt kontaktuppgift nedan.
 4. Din rätt till att invända mot och begränsa behandling. Under vissa omständigheter kan vi behandla personuppgifter där behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen, förutsatt att de registrerades rättigheter och friheter inte väger tyngre. I sådana
  fall har du, den registrerade, rätten att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig. Som huvudregel kommer vi att stoppa behandlingen av personuppgifterna, och detta gäller undantagslöst om syftet är direkt marknadsföring. Under vissa omständigheter har du också
  möjlighet att begära att behandlingen av dina personuppgifter stoppas eller begränsas. Om du nyttjar denna rätt får dina personuppgifter endast behandlas baserat på ditt samtycke eller för vissa andra ändamål som framgår direkt av personuppgiftslagstiftningen. För att invända mot och begränsa behandling mejlar du oss enligt kontaktuppgift nedan.
 5. .Din rätt att kopiera dina uppgifter i ett digitalt format (rätt till dataportabilitet). Du har under vissa omständigheter rätt att få uppgifter som du har gett oss i ett digitalt format och även få uppgifter överförda till annan verksamhet om du så önskar och det är tekniskt möjligt och försvarbart. Denna rätt gäller endast information som behandlas med hjälp av automatiserade metoder samt baserat på ditt samtycke eller behandlas som en del av uppfyllandet av ett avtal med dig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter du har lämnat till oss, antingen direkt genom till exempel kontaktformulär eller genererade genom din användning av våra tjänster. För att kunna nyttja din rätt till dataportabilitet, mejlar du oss enligt kontaktuppgift nedan.

Ytterligare information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida.

Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns några undantag från de rättigheter vi har beskrivit här. Dessa undantag följer av lagstiftningen, och kan till exempel innebära att tillgång inte ges till vissa uppgifter på grund av hänsyn till andras rättigheter och friheter, eller att vissa personuppgifter inte kan raderas eftersom lagstiftning eller andra överväganden uppställer krav på lagringstid.

Om du tidigare har lämnat samtycke till att dina personuppgifter behandlas av Royal Publishing Group, kan du återkalla detta samtycke?

Om du har lämnat samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för specifika ändamål kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då sluta behandla din information baserat på ditt samtycke. Genom att mejlar du oss enligt kontaktuppgift nedan kan du återkalla ditt samtycke och på annat sätt kontrollera dina uppgifter.

 • Kontakt, klagomål, förbättringsförslag och andra frågor

  En av våra viktigaste uppgifter är att hantera data på ett säkert, användarvänligt och ansvarsfullt sätt.Om du är missnöjd, har förslag på hur vi kan förbättra oss eller andra frågor, ta kontakt med Royal Publishing Group Medias dataskyddsombud (Data Protection Officer).
 • dataskydd@almmoller.se

Du har också rätt att lämna klagomål som rör vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen:
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

VÅRA UTGÅVOR